METODY PRACY Z DZIECKIEM II

Celem wychowania i opieki w żłobku jest wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno kulturowym i przyrodniczym.
Podstawową formą działalności dziecka jest zabawa. Zabawa jest najbardziej efektywnym sposobem uczenia się, stąd wypływa powszechnie znana prawda, że dziecko powinno uczyć się – bawiąc i bawić się – ucząc. Zabawa jest królestwem dzieci. Jest naturalnym sposobem wyobrażania sobie siebie poprzez świat? Dlatego w naszym żłobku podstawową formą aktywności dzieci będą zabawy ukierunkowane na różne obszary.

 

 

Zabawy przyrodnicze

Celem tych zabaw jest rozbudowanie zainteresowania dziecka światem przyrody. Tam gdzie jest możliwe bezpośredni kontakt z danym środowiskiem przyrodniczym. Ukształtowanie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, zrozumienie roli człowiek w przyrodzie. Poznanie przyrody dostarcza dziecku wielu możliwości przeżywania nowych doznań. Wzbogacenia wiedzy, sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu.

 

Metody pracy:

 • poznanie zwierząt z różnych środowisk przyrodniczych i nabywanie opiekuńczego i odpowiedzialnego stosunku do nich
 • poznanie wybranych roślin doniczkowych i egzotycznych
 • zapoznanie  wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju
 • rozmowy z dziećmi na temat zmian zachodzących w przyrodzie (pory roku)
 • przeprowadzanie prostych doświadczeń i obserwowanie np. parowanie wody, rozpuszczanie różnych substancji w wodzie

 

 

Zabawy muzyczne z elementami muzykoterapii

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem dzieci mają bezpośredni wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny dziecka. Działają na jego wyobraźnię, doskonałą koordynację słuchowo-ruchową, pobudzają aktywność i kreatywność dziecka. Muzyka posiada także właściwości terapeutyczne.

 

Metody pracy:

 • zabawy ruchowe ze śpiewem
 • ćwiczenia rytmicznie np. klaskanie, tupanie, zapoznanie z podstawowymi instrumentami, chodzenie do rytmu, reagowanie ciałem na zmiany tempa i dynamiki utworów muzycznych,
 • śpiewanie i słuchanie piosenek, 
 • ćwiczenia słuchowe
 • improwizacja ruchowa utworów muzycznych
 • gra na instrumentach perkusyjnych

 

 

Zabawy wspomagające rozwój mowy z elementami logopedii

Mowa ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, jest ściśle powiązany z rozwojem myślenia i od najwcześniejszego okresu życia z działaniem. Od procesu kształtowania prawidłowej mowy zależy rozwój osobowości dziecka, budowanie prawidłowych relacji społecznych, swobodny wyrażaniu własnych przeżyć i uczuć, poznaniu i rozumieniu świata.

 

Opiekun – wychowawca, poprzez organizowanie zadań ma możliwość:

 • wzbogacenie słownika dziecka i rozwijanie poprawności gramatycznej
 • ćwiczenia oddechu
 • ćwiczenia doskonalące aparat artykulacyjny, fonacyjne
 • ćwiczenia mięśni narządów mowy
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania wyrazów, układów zdań

 

 

Zabawy plastyczne

Działalność plastyczna jest obok zabawy główną formą aktywności dzieci, która pobudza emocje, procesy poznawcze, rozwój motoryczny i mowę, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości. Dzieci w twórczości plastycznej zaspokajają potrzebę ekspresji odzwierciedlają w niej swoją wiedzę o świecie, wyrażają towarzyszące poznaniu emocje. Działalność plastyczna oddziaływuje też na sferę ruchową, a przede wszystkim rozwija koordynację ruchową i sprawność manualną.

 

Metody pracy:

 • rysowanie kredkami, pastelami
 • stemplowanie
 • lepienie z plasteliny masy plastycznej
 • malowanie farbami, palcem i pędzelkiem
 • wyklejanie z różnych materiałów tj. Bibuła, papier kolorowy itp.

 

 

Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne

Zabawy manipulacyjne pojawiają się w najwcześniejszym etapie życia dziecka. Mają wpływ na wyrabianie zręczności, usprawnienie motoryki całego ciała, jak również rozwój umysłowy. W toku tych badań dziecko poznaje za pomocą tych zmysłów cechy i właściwości przedmiotów. Zabawy manipulacyjne, dostarczają podstawowych wrażeń, są źródłem pierwszych doświadczeń dziecka. Manipulując, opowiada ono o powstałych wytworach, zdobywa wiedzę o użyteczności przedmiotów, uczy się ich praktycznego zastosowania dla osiągnięcia zamierzonego celu – rozwija wyobraźnię poprzez skazanie sposobów ich wykorzystania. Zabawy konstrukcyjne podejmowane są przez dzieci starsze ponieważ wymagają większej koncentracji uwagi. Polegają na składaniu całości z mniejszych elementów z wykorzystaniem różnych materiałów i sposobów łączenia. Uczą dzieci projektowania, planowania – ustalania co jest potrzebne do rozwiązania rozmaitych zadań, a przede wszystkim rozwija koordynację ruchową i sprawność manualną.

 

Metody pracy:

 • wkładanie, nawlekanie, nakładanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, budowanie i konstruowanie budowli z klocków lub innych materiałów konstrukcyjnych

 

 

Zabawy kształtujące rozwój samodzielności i przyswajanie nawyków kulturalnych

Kształtowanie nawyków związane jest bezpośrednio z wiekiem dziecka, jego możliwościami rozwojowymi, zależy także od dotychczasowych doświadczeń nabytych w domu rodzinnym. Podstawowym zadaniem w nauczaniu dzieci świadomej dbałości o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania jest wyrobienie elementarnych przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych.Aby codzienne czynności pielęgnacyjne stały się nawykiem, dziecko musi widzieć w jakim celu je wykonuje. Początkowo dziecko wykonuje czynności bez świadomości ich znaczenia, a dopiero z upływem czasu jest w stanie zrozumieć cel swoich działań.

 

Metody pracy:

 • porządkowe (sprzątanie zabawek, zasuwanie krzesła, odwieszanie ręczników, składanie ubranek, próby samodzielnego zakładania wybranych części garderoby)
 • grzecznościowe (nauka zwrotów grzecznościowych i używania ich ze zrozumieniem, opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia, przestrzeganie zakazu zbliżania się i dotykania gorących naczyń z potrawami)
 • higieniczne (mycie rączek przed i po jedzeniu, płukanie zębów po posiłkach, sygnalizacja i samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych)