Wolne miejsca w naszym Zlobku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dotacja z Urzędu Miasta Krakowa!

,,W roku 2019 od  1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.'' Transza dotacji za miesiąc styczeń wypłacana będzie pod koniec lutego.

 

Dotacja z programu MALUCH 2019 !

Kwota dotacji wynosi 100 zł miesięcznie.                                                                  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami                                      programu Maluch 2019 kontaktując się telefonicznie.

WPISOWE:

Warunkiem zapisania dziecka do żłobka jest złożenie Karty Zgłoszeniowej i dokonanie bezzwrotnej opłaty administracyjnej (wpisowe) w kwocie 350 zł.      Opłata zawiera ubezpieczenie dziecka, zajęcia dodatkowe (rytmika), pomoce dydaktyczne, teatrzyki, środki higieniczne (mydło hipoalergiczne, ręczniki papierowe), nocnik

MIESIĘCZNE CZESNE:

 • dla dzieci przebywających do 10 godzin dziennie -950zł(*627,0 zł - CZERWIEC)

 • dla dzieci przebywających do 5 godzin dziennie -680 zł(*518,5 zł - CZERWIEC)
 • każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 10 zł

* Ceny obniżone wyłącznie o dotację z UMK. 

Ceny

KARNETY GODZINOWE:

 • pojedyncza godzina – 15 zł
 • 25 godzin – 250 zł (10 zł jedna godzina)
 • 50 godzin – 450 zł (9 zł jedna godzina)

     DODATKOWY RACHUNEK BANKOWY - CATERING !!!

 • Opłaty za wpisowe oraz czesne prosimy dokonywać do dnia 5-tego każdego miesiące na rachunek bankowy: 
  Bank PEKAO  S.A. 27 1240 5080 1111 0010 5689 8308
 • Opłaty za catering prosimy dokonywać do dnia 5-tego każdego miesiące na rachunek bankowy:
  Bank PEKAO  S.A.  51 1240 5080 1111 0010 7204 2583

 

,,W roku 2018 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Gmina Miejska

Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską

Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina

Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji

(dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa

kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub

opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616 -92 - 84, e -mail : bz.umk@um.krakow.pl.'