Wolne miejsca w naszym Zlobku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dotacja z Urzędu Miasta Krakowa!

,,W roku 2020 od  1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.'' Transza dotacji za miesiąc styczeń wypłacana będzie pod koniec lutego.

 

WPISOWE:

Warunkiem zapisania dziecka do żłobka jest złożenie Karty Zgłoszeniowej i dokonanie bezzwrotnej opłaty administracyjnej (wpisowe) w kwocie 400 zł.      Opłata zawiera ubezpieczenie dziecka, zajęcia dodatkowe (rytmika), pomoce dydaktyczne, teatrzyki, środki higieniczne (mydło hipoalergiczne, ręczniki papierowe), nocnik

MIESIĘCZNE CZESNE 2020 r. :

  • dla dzieci przebywających do 10 godzin dziennie -910 zł (LUTY)

  • dla dzieci przebywających do 5 godzin dziennie -680 zł (LUTY)

  • każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 20 zł

* Ceny obniżone wyłącznie o dotację z UMK. 

KARNETY GODZINOWE:

  • pojedyncza godzina – 20 zł
  • 25 godzin – 350 zł (14 zł jedna godzina)

   Opłaty za wpisowe oraz czesne prosimy dokonywać do dnia 5-tego każdego miesiące na rachunek bankowy: 

  • Bank PEKAO  S.A. 27 1240 5080 1111 0010 5689 8308

 

,,W roku 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Gmina Miejska

Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską

Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina

Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji

(dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa

kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub

opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616 -92 - 84, e -mail : bz.umk@um.krakow.pl.'